Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wypełnione czytelnie wraz z wymaganymi, aktualnymi dokumentami) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, w terminie od 01 do 15 września 2021 r., a w przypadku:

 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego;
 • uczniów i słuchaczy, których zajęcia rozpoczynają się w lutym – do 15 lutego danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia, w tym:
  • zaświadczenie albo oświadczenie* o wysokości dochodów członków rodziny
   z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
  • w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie* o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 • Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły.
 • Potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO Urzędu Miejskiego
  w Libiążu.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu: https://libiaz.pl/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-stypendium-szkolne/

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj., gdy dochód rodziny nie przekracza 528,00 zł na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Stypendium udzielane jest zamieszkałym na terenie gminy Libiąż:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur, faktur uproszczonych lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”.
W przypadku, gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się przedłożenie oświadczeń potwierdzonych przez dyrektora szkoły z załączonymi oryginałami biletów wstępu do muzeum, teatru, kina, parku narodowego itp. potwierdzających poniesione wydatki. 

Do w/w dokumentów zapłaconych przelewem należy dołączyć potwierdzenie zapłaty z rachunku bankowego wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów szkolnych udziela Wydział Spraw Obywatelskich: pok. nr 110 (I piętro), tel. (32) 624 92 40.