I. Inwestycje w zakresie infrastruktury miejskiej:

Projekt „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gromcu”

Projekt jest realizowany  na obszarze LSR
objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo  na Jurze”.

Źródło współfinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Szczegóły dofinansowania:

– całkowity koszt projektu to kwota: 204.345,61 zł,
w tym koszty kwalifikowane: 95.453,02 zł.
Dofinansowanie tego projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę: 76.362,00 zł.

Rok otrzymania dotacji:  2012 r.

Szczegóły inwestycji  tutaj

  „Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Libiąż

Źródło współfinansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji).

Całkowity koszt przedsięwzięcia:   8 413 740,00 zł w tym:

– koszty kwalifikowane:       7 672 022,00 zł
– koszt niekwalifikowane:     741 718,00 zł

Kwota dotacji na w/w zadania wynosi: 2 301 604,00 zł
Kwota pożyczki na w/w   zadania wynosi: 4 903 213,00 zł

 

Rok otrzymania dotacji:  2012 – 2013 r.

Szczegóły inwestycji  tutaj

3.  „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie
1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża
– etap I”

Źródło współfinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013

Dnia 29 stycznia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków  MRPO

na lata 2007-2013  projektu pn.:  „Rewitalizacja przestrzeni  miejskiej  w rejonie

1 Maja  i Górniczej – głównych ulic miasta  Libiąża  – etap I”.

Całkowita wartość projektu:                         3.980.193,62 zł
Wartość dofinansowania z MRPO (70%):       2.786.135,53 zł
Wkład własny gminy Libiąż (29,23%):           1.194.058,09 zł
Wkład Powiatu Chrzanowskiego (0,77%):         30.500,00 zł.

Etap I w/w przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego  przy ul. 1 Maja,

2. Przebudowa drogi powiatowej – ul. 1 Maja wraz z modernizacją  oświetlenia

i budową światłowodu,

3. Instalacja systemu monitoringu wzdłuż ul. 1 Maja,

4. Rozbudowa domu kultury przy ul. Górniczej wraz z zagospodarowaniem  terenów

przyległych  – wykonanie parkingu,

5. Rewitalizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 wraz

z zagospodarowaniem zieleni  parkowej  oraz modernizacją placu  zabaw – etap I.

Rok otrzymania dotacji: 2010 – 2011

Szczegóły inwestycji  tutaj

4.  „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej
przy ul. Rouvroy w Libiążu”.

Źródło wsparcia: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Czas realizacji: 2004-2006
Całkowita wartość: 9 663 080,99 zł
Dotacja: 7 319 861,89 zł
Rok otrzymania dotacji: 2005-2006

Szczegóły inwestycji  tutaj

5.  „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej – Centrum Miasta,

Etap I – Budowa drogi od ul. 11 Listopada do ul. Słowackiego  warunkującej  powstanie  Centrum Miasta”.

Źródło wsparcia: PL INICJATYWA PHARE – Fundusz Dotacji Lokalnych
Czas realizacji: 2001-2002
Całkowita wartość: 785 267,60 euro (netto)
Dotacja: 471 160,40 zł
Rok otrzymania dotacji: 2001-2002

6.  „Budowa kolektora głównego sanitarnego i deszczowego Pniaki – Jaworek w Libiążu”

Źródło wsparcia: PL STRUDER II
Czas realizacji: 1996
Całkowita wartość: 145 196 ecu.
Dotacja: 72 598 ecu.
Rok otrzymania dotacji: 1996