W dniu 07 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Libiążu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej”.

 

Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Libiąż reprezentowaną przez Pana Jacka Latko – Burmistrza Libiąża, a Zarządem Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez Pana Stanisława Sorysa – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

 

Projekt jest kontynuacją projektu rewitalizacji rozpoczętego w latach 2010-2011 pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – Etap I”, dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt pn.: „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej” obejmuje realizację następujących 6 zadań rewitalizacyjnych zlokalizowanych wzdłuż głównych ulic miasta Libiąża: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej (mówiąc potocznie od dworca kolejowego do bram kopalni):

1) Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych.

2) Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

3) Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu.

4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu.

5) Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego.

6) Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu.

Charakterystyka projektu.

Zadanie nr 1.
Przedmiotem zadania jest przystosowanie obecnego budynku dworca kolejowego PKP do potrzeb Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: renowacja elewacji, przebudowa dachu i kominów, wymiana podłóg na parterze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa wewnętrznej komunikacji w budynku, w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wykonanie łazienek, wykonanie wewnętrznych instalacji: c.o., gazowej, elektrycznej, wod.-kan. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, wyposażony w chodnik oraz elementy małej architektury.

Zadanie nr 2.
Przedmiotem zadania jest zmiana przeznaczenia obecnego segmentu Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi na potrzeby przedszkola samorządowego z oddziałami integracyjnymi. W segmencie tym powstanie 5 sal zabaw, sala ćwiczeń, gabinet terapeutyczny, jadalnia z wydawalnią posiłków, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze, szatnia, komunikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku, na części istniejącego boiska zostanie wykonany plac zabaw.

Zadanie nr 3.
Przedmiotem zadania jest modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu mające na celu ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tym samym poprawienie ich integracji ze społeczeństwem.
Obecnie ten budynek jest wykorzystywany przez Fundację im. Brata Alberta, która prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Po realizacji zadania obecna funkcja budynku zostanie utrzymana.
W ramach zadania zostanie wykonana:
– modernizacja budynku wykorzystywanego przez Fundację im. Brata Alberta oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– rozbudowa i modernizacja budynku gospodarczego oraz wykonanie wiaty z kominkiem, z przeznaczeniem jej na spotkania i warsztaty dla osób niepełnosprawnych,
– zagospodarowanie terenu przyległego obejmującego min. montaż urządzeń rehabilitacyjnych zewnętrznych, wykonanie ciągów pieszych, zagospodarowanie zieleni.

Zadanie nr 4.
Przebudowa zajezdni autobusowej obejmie budowę wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, zegara ulicznego o konstrukcji z płyty żelbetowej oraz tablicy informacyjnej. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowych i przebudowa starych chodników oraz wykonanie utwardzenia miejsc postojowych dla autobusów i busów komunikacji miejskiej. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa placu manewrowego. Teren placu zajezdni zostanie oświetlony latarniami ulicznymi. Zostanie również przebudowana sieć elektroenergetyczna z doprowadzeniem zasilania do wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, zegara ulicznego i tablicy informacyjnej. Zabudowane zostaną elementy małej architektury.
Zagospodarowanie skweru polegać będzie na budowie dominaty – szybu kopalnianego oraz portalu wejściowego, w formie obudowy chodnika kopalnianego. Powstaną nowe chodniki wraz z elementami małej architektury. Zostanie również przebudowana sieć elektroenergetyczna z doprowadzeniem zasilania do dominanty, portalu wejściowego oraz dodatkowego słupa zewnętrznego. Zabudowane zostaną nowe słupy oświetleniowe.

Zadanie nr 5.
Zadanie obejmuje budowę wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze MORS im. „Solidarności 1980”, przy ul. Piłsudskiego w Libiążu, dedykowanego głównie rodzinom z dziećmi.
Plac zabaw będzie składać się z części „mokrej”, wykorzystującej nieckę istniejącego brodzika oraz części „suchej”, zlokalizowanej we wschodniej części placu. W ramach wodnego placu zabaw wykonano plac z nawierzchni bezpiecznej z płytkim brodzikiem oraz zamontowano zabawki wodne. W ramach części suchej zostaną zamontowane urządzenia zabawowe oraz wykonany trawnik na cele rekreacyjne z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
Mini park linowy składać się będzie z parku linowego o bezpiecznej nawierzchni oraz w jego otoczeniu zostaną zamontowane elementy małej architektury.
Miasteczko komunikacyjne wykonane zostanie w formie placu o nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz malowanymi elementami imitującymi np. przejazd kolejowy. Pełnić będzie ono rolę miejsca do nauki jazdy na rowerze, nauki zasad ruchu drogowego oraz przygotowań do zdania egzaminu na kartę rowerową dla dzieci.
Brama wejściowa do MORS została zmodernizowana, w celu podniesienia jej walorów użytkowych i estetycznych.

Zadanie nr 6.
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu mające na celu doprowadzenie terenu do oczekiwań mieszkańców obszarów przyległych, którzy do lat 90 XX w. zaspakajali swoje potrzeby rekreacyjne, sportowe i kulturalne w tym miejscu.
W ramach zadania zostaną wykonane:
– budowa: wiaty, placu zabaw dla dzieci z urządzeniami do zabawy i ruchowo – sportowymi, boiska sportowego z piłkochwytami, trybuny, urządzeń ruchowo-sportowych, tj. siłowni zewnętrznej, parkingów dla samochodów osobowych, obiektów małej architektury, ścieżek i placów komunikacji pieszej oraz zjazdu z ul. Gen. Andersa,
– budowa: obiektów infrastruktury technicznej tj. monitoringu służącego poprawie bezpieczeństwa na tym obszarze, oświetlenia terenu inwestycji, przyłącza kanalizacyjnego, instalacji wodnej do „oczka wodnego”,
– przebudowa: nawierzchni utwardzonych przed budynkiem, placu z przeznaczeniem dla OSP, ścieżek i placów komunikacji pieszej, terenu przed wiatą, miejsca na odpady komunalne, basenu p-poż., w celu jego dostosowania do nowej funkcji – oczka wodnego, schodów zewnętrznych do budynki OSP,
– zagospodarowanie terenów zielonych.

Planowane koszty w ramach projektu:

– całkowita wartość projektu: 7 338 344,65 zł ,w tym:
– koszty niekwalifikowane:   102 205,87 zł ,
– koszty kwalifikowane:   7 236 138,78 zł , w tym:
– wartość dofinansowania:   5 427 103,97 zł ,
– wkład własny Gminy Libiąż:   1 809 034,81 zł .

 

Terminy realizacji projektu:
– termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej: kwiecień 2017 r.,
– planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia projektu: grudzień 2019 r.

Odbiorcy projektu.
Odbiorcami końcowymi (beneficjentami ostatecznymi) projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ale skala oddziaływania projektu obejmuje także mieszkańców całej gminy oraz turystów i gości odwiedzających gminę Libiąż.

Cele projektu.
Celem projektu jest rozwiązanie problemów społecznych, podniesienie jakości życia wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji, poprzez działania mające na celu pogłębienie integracji społecznej i tworzenie więzi społecznych oraz wyeliminowanie przede wszystkim kluczowych zidentyfikowanych problemów społecznych, a także pozostałych tj. gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Projekt ten koncentruje się w znaczącym stopniu na sferze społecznej w zakresie wsparcia osób starszych, rodzin z dziećmi, integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami. Poza tym przyczynia się do poprawy estetyki przestrzeni publicznych, które wzmacniają funkcje centrotwórcze miasta. Celem projektu jest także przyczynienie się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 oraz pełne wykorzystanie potencjałów mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Libiąż.

 

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec.