Mieszkańcy, którzy do terminu odbioru bioodpadów nie otrzymali brązowych pojemników, wyjątkowo w styczniu br. mogą wystawić odpady BIO w innych, zastępczych pojemnikach lub w workach. W takim wypadku należy oznaczyć worek lub pojemnik w sposób niebudzący wątpliwości – np. poprzez naklejenie w widocznym miejscu kartki z napisem „BIO” lub „BIOODPADY”.

Dla mieszkańców, którzy nie otrzymali pojemników na bioodpady, a wyznaczony dla ich adresu termin odbioru już upłynął, będzie wyznaczony dodatkowy termin odbioru bioodpadów w lutym lub marcu. O dodatkowym terminie będzie wcześniej informowała firma odbierająca odpady tj. P.W. Miki na tablicach informacyjnych oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” na swojej stronie i na Facebooku.

Źródło: ZMGK w Chrzanowie