W związku z pojawiającymi się informacjami, dotyczącymi procedur zmierzających do otwarcia kopalni kruszywa na terenie sołectwa Gromiec, informujemy:

1) Na tę chwilę Burmistrz Libiąża nie prowadzi żadnego postępowania, które w jakimkolwiek stopniu sankcjonuje taki obiekt jak żwirownia – do Urzędu Miejskiego w Libiążu nie wpłynął żaden wniosek.

2) Aby powstała żwirownia inwestor musi spełnić szereg wymagań i uzyskać przynajmniej kilka zezwoleń, i decyzji (również wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym). Bez zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu gminy przez Radę Miejską w Libiążu, inwestycja nie będzie mogła dojść do skutku. Szczególnie ważna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która najczęściej w takich przypadkach wydawana jest po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko (takie postępowanie prowadzi się zawsze z udziałem społeczeństwa).

3) Aktualnie przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa naturalnego „Gromiec” zlokalizowanego w miejscowościach Gromiec i Libiąż, gm. Libiąż, powiat chrzanowski”. Postępowanie to jest prowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a gmina Libiąż nie jest jego uczestnikiem. Celem prac geologicznych jest sporządzenie dokumentacji złoża. Stosowne zawiadomienie zostało przesłane przez Pana Marszałka do UM w Libiążu celem podania go do publicznej wiadomości. Zgodnie z procedurą ogłoszenia zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w Gromcu w dniu 4 listopada br.oraz na stronie internetowej www.libiaz.pl.

4) Stronami powyższego postępowania (zgodnie z prawem geologicznym i górniczym) są właściciele działek, na których będą wykonywane odwierty. W związku z tym tylko oni mogą na tym etapie złożyć odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego. Złożenie takiego odwołania, nawet przez jednego właściciela działki, może na dłuższy czas odsunąć w czasie podejmowanie jakichkolwiek działań przez przedsiębiorcę.

Informujemy jednocześnie, że wszystkie uwagi mieszkańców, które dotyczą zmian w środowisku, jakie niesie za sobą działalność żwirowni, zostaną wzięte pod uwagę w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – jeśli w ogóle takowe będzie w przyszłości prowadzone!