Zakończono I etap konsultacji związanych z opracowaniem dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023

Gmina Libiąż przeprowadziła warsztaty oraz konsultacje społeczne związane opracowaniem dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2016-2023.

Konsultacje odbyły się w dniach 19-24.10.2016 roku. Przeprowadzone zostały z udziałem z mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzącymi działalność na obszarze miasta Libiąż.

Na warsztatach została przedstawiona diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie Libiąż w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej. Przedstawiono także na mapie zasięg obszaru zdegradowanego w gminie Libiąż na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2016-2023 umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy warsztat wraz z konsultacjami odbył się w dniu 19 października 2016 r. w Libiąskim Centrum Kultury z sektorem gospodarczym Gminy Libiąż.  Celem spotkania była próba zaangażowania lokalnych podmiotów jako partnerów odpowiedzialnych za kształtowanie lokalnego rynku pracy i zatrudnienia oraz za potencjał ekonomiczny miasta. Lokalne przedsiębiorstwa mogą włączyć się w LPR poprzez kształtowanie przestrzeni miejskich i środowiska naturalnego. Mogą również być inicjatorem wielu cennych projektów skierowanych do społeczności lokalnej: niepełnosprawnych, dzieci, rodzin, hobbystów, itd.

Kolejny warsztat wraz z konsultacjami miał miejsce 20 października 2016 r. Odbył się w Urzędzie Miejskim w Libiążu z sektorem społecznym.

IMG 3563

W dniu 21.10.2016 r. przeprowadzono kolejne konsultacje społeczne. Tym razem z mieszkańcami Gminy Libiąż na Targowisku Miejskim przy ul. Rouvroy w Libiążu. Podczas konsultacji uczestnicy mogli przedstawić swoje opinie oraz wskazać projekty, które ich zdaniem powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023.

Konsultacje 016

Konsultacje 017

Ostatnie spotkanie na tym etapie odbyło się w dniu 24.10.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Miejskiej w Libiążu, gdzie miało miejsce wspólne posiedzenie komisji Radnych Rady Miejskiej w Libiążu.