ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Starosta Chrzanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Bazylewicza ELEKTROBUD Sp. z o.o., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, położonej w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb nr 0001 Libiąż Mały, oznaczonej, jako działka nr: 4590/3,  objętej wykazem hipotecznym LWH 1490 gm. kat. Libiąż Mały, przez zobowiązanie do jej udostępnienia w celu założenie i przeprowadzenia na w/w nieruchomości linii napowietrznej elektroenergetycznej 110 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina”

Jednocześnie na podstawie art. 10§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony komplet dokumentów.

 W związku z powyższym organ zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiający im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuje o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego pisma.

Strony mogą przeglądać akta sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Partyzantów 2, pokój 013, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty pod nr tel. 32/625-79-28, w godzinach pracy urzędu tj.:

  • poniedziałek od 7.00- 17.00
  • wtorek od 7.00 – 15.00
  • środa od 7.00 – 15.00
  • czwartek 7.00 – 15.00
  • piątek 7.00 – 13.00

Środa jest dniem wewnętrznym.

Sprawę prowadzi:

Paulina Kamińska – Kurdziel – Podinspektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie tel. 32/ 625-79-28, pok. 013