PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

   

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Chrzanowskiej zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu XLVII/305/2002 r. z dnia 10.07.2002 r. (Dz.Urz.Woj.Małopol. Nr 190 poz. 2812 z dnia 7 września 2002 r.) nieruchomość położona jest na terenie zieleni urządzonej niskiej o charakterze parkowym 1 ZP, w strefie uciążliwości linii energetycznych 220 kV. Plan dopuszcza lokalizacje na ww. terenie funkcji usługowych (np. parkingów) po uzyskaniu indywidualnej zgody od właściwego przedsiębiorstwa energetycznego oraz wykorzystanie tego terenu na cele publiczne. Nie określa natomiast zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, intensywności zabudowy, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów oraz sposobu połączenia z drogą publiczną. W planie nieruchomość ta przylega bezpośrednio do linii rozgraniczających: drogi wojewódzkiej, ul. Chrzanowskiej w Libiążu GP1/2; dróg wewnętrznych (nieurządzonych) oznaczonych symbolami DR i 3DP1/2 oraz bocznicy kolejowej KK/ZP. W  granicach obszaru objętego planem zabrania się realizacji garaży typu „blaszak” oraz zespołów garaży. Ponadto, do czasu wydania pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów na terenach objętych planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów bez możliwości lokalizacji stałych i tymczasowych obiektów. Działkę nr 1565/48 krzyżuje będąca własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dwutorowa linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Byczyna-Skawina tor 1, Byczyna-Skawina tor 2 (przęsło 22-23). Zgodnie z opinią Nr 2428-OK-PS-WE.7070.2.2016.194 z dnia 29.04.2016 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Oddział w Katowicach bezpośrednio pod linią oraz w  odległości mniejszej niż 35  m od skrajnych przewodów zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo lub wybuchowych. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowanie materiałów i  elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości mniejszej niż 30 m (licząc  w  poziomie) od skrajnych przewodów. Cena  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  wynosi 95  903,10 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzy złote 10/100) i  ujmuje w sobie należny podatek VAT 23% w wysokości 17  933,10 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 10/100). W celu zapewnienia dostępu do drogi wojewódzkiej – ul.  Chrzanowskiej przy zawarciu umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 1565/48  o pow. 0,4357  ha ustanowiona zostanie na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych oraz właścicieli nieruchomości odpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie dojazdu i dojścia, obciążająca nieruchomość Skarbu Państwa oddaną w  użytkowanie wieczyste Gminie Libiąż, złożoną z działek oznaczonych nr 1565/6 o pow. 0,1275 ha, 1565/40 o pow. 0,0926  ha i 1565/47 o pow. 0,1690 ha, objętych księgą wieczystą KR1C/00062267/3 Sądu Rejonowego w  Chrzanowie. Jednorazowe wynagrodzenie z  tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 29  929,59 brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 59/100) i nie podlega licytacji. Powierzchnia terenu objętego zakresem służebności gruntowej wynosi 1  820 m2. Zgodnie z  ustaleniami przywołanego powyżej planu miejscowego ulica dojazdowa oznaczona symbolem 3D½ o pow. 0,26 ha, powinna mieć następujące parametry: szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0  m, szerokość jezdni – 6,0 m. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w  terminie  do 31  marca każdego roku z góry za dany rok. Termin  do  złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o  gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 8 marca 2016 r. tj. po 6  tygodniach, licząc od  dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  Informację o  wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl; BIP.

 

 

 

 • Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąz Wielki przy ul. Wolności oznaczone działkami nr 1550/115 i 1550/116 wraz z udziałem 1/2 cz. w działkach   nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha. Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone zostało prawo użytkowania wieczystego   ww. działek. Działki nr 1550/115 i 1550/116 są niezabudowane i nieuzbrojone. Ich teren jest płaski, zadrzewiony (przewaga drzew iglastych). W sąsiedztwie przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV, które mogą ograniczyć możliwość zagospodarowania południowo-wschodniego narożnika działki nr  1550/116. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w  „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania gminy Libiąż” położone są na terenie PM – rozwoju funkcji gospodarczych w  powiązaniu z  mieszkalnictwem. Dla działek oznaczonych nr  1550/91 i  1550/112 w drodze decyzji ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi dojazdowej do  działek przy ul.  Wolności w  Libiążu”. Natomiast dla terenu działek nr 1550/115 i 1550/116 wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji zabudowy usługowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej, obejmującej budowę: dwóch budynków handlowo-usługowych, przyłączy i instalacji energetycznych, wodociągowych i  kanalizacyjnych wraz z  bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne dla każdego budynku wraz z  utwardzeniem dojazdu do ww. nieruchomości na części działki nr 1550/112.  Opłaty roczne z  tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w  Chrzanowie w  terminie  do 31 marca każdego roku z  góry za dany rok.  Informację o  wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl; BIP.

                    Cena nieruchomości oznaczonej działką   nr 1550/115 o pow. 0,2036 ha z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha wynosi 62 857,92 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT

       

                    Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 1550/116 o pow. 0,1936 ha z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha wynosi 60 008,01 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT

 

 

 • Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ktróry odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu (I piętro pok. 112 Sala narad - obok Biura Rady).   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60 000,00 zł. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do 27 lutego 2017 wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiegow Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż działki nr 1099/19".    

 

 

 

 • Nieruchomośc gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Poprzecznej/Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha   stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego, który odbędzie się w dniu 3 marca 2017 o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu (pok. nr 112 na I piętrze obok Biura Rady). Cena wywoławcza nierucvhomości wynosi 60 000,00 zł. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do 27 lutego 2017 r.  wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Libiążu nr: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż działki nr 1099/20".      

       

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT w kwocie 28 048,78 zł. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się   w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu (I piętro - Sala narad pok. 112 obok Biura Rady).   W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do 20 lutego 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 22 500,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Libiążu : Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem " przetarg na sprzedaz działki nr 3775/9".  

     

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką   nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha, położoną w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej stanowiąca własność Gminy Libiąż, objęta księgą wieczystą KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego.   Cena nieruchomości wynosi 110 200,00 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT w kwocie 20 606,50 zł.      

   

 

     

 • Nieruchomość położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha -   przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego.  Cena nieruchomości wynosi 65 529,48 zł i ujmuje w sobie 23% podatku Vat w wysokości 12 253,48 zł.

 

 • Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha   - przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   Cena nieruchomości wynosi 64 968,60 zł i ujmuje w sobie 23% podatku VAT w wysokości 12 148,60 zł. 
 •      

 • Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   oznaczone 

 

 • Działki są  niezabudowane, nieuzbrojone, za wyjątkiem działki nr 3779/20, po której, wzdłuż południowej granicy przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne nN. Przyłącze to przebiega również po działce nr 3779/25. Istnieje zatem możliwość przyłączenia działek do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej. Dla  proponowanych do  sprzedaży działek istnieją techniczne możliwości  podłączenia do sieci gazowej, w oparciu o  gazociąg średnioprężny Ø 63 PE w ul. Wilczej, przy czym istnieje konieczność jego rozbudowy i  budowy przyłączy gazu. RPWiK Spółka z o. o zapewniła ww. działkom przyłączenie do sieci wodociągowej i dostawę wody. Sieć  wodociągowa przebiega po działce nr 3779/25. W rejonie ww. działek nie ma sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   Każda z działek przeznaczonych do sprzedaży ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część  z  nich jest zadrzewiona.  Dostęp działek do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany każdoczesnemu ich właścicielowi poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie służebności.    Służebnością gruntową obciążone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością) wpisaną w księdze wieczystej Nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. służebności – 0,0030 ha) zapisanych w księdze wieczystej Nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) zapisanej w księdze wieczystej Nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone i umożliwiają faktyczny dostęp do drogi publicznej działkom przeznaczonym do sprzedaży. Służebności te zostaną ustanowione  nieodpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży proponowanych w  tabeli działek.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr  IV/30/98 z  dnia 30.12.1998 r. nieruchomości położone są na terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających dużych i  wydzielonych terenów oraz PM, w powiązaniu  z mieszkalnictwem – przedsiębiorstwa rodzinne.  Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a  także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl;BIP.  

 

 

 •   Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi   166  689,60 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6. 

   

     

 • Nieruchoimość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz po 1/5 cz. udziałów w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego   nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 172  348,58 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi  170  820,92 zł i ujmuje w sobie podsatek 23% VAT.  Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 281543,06 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 285 956,30 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

     

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd,    przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.      

         

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.     

   

 

 

Załączniki

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.
repliki zegark¨Žw opinie repliki zegark¨Žw edox repliki rolex repliki zegark¨Žw edox