PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

   

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia (tel. 32/6249215, 6249229, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249229/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. WSPÓLNA 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Wspólnej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00092298/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu zatwierdzony Uchwałą nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. (Dz. Urz. Wojew. Małop. z 06.11.2017 poz. 6865). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, oznaczonym symbolem 1MNU. W dniu 11.07.2018 r. podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką nr 5791/4 o pow. 0,0750 ha – za cenę 75  000,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11  250,00 zł należy wpłacić do dnia 10.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/4”.
 • oznaczonej działką nr 5791/5 o pow. 0,0755 ha – za cenę 75  500,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11  325,00 zł należy wpłacić do dnia 13.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/5”.
 • oznaczonej działką nr 5791/6 o pow. 0,0973 ha – za cenę 92 435,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 13 866,00 zł należy wpłacić do dnia 14.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/6”.
 • oznaczonej działką nr 5791/7 o pow. 0,0733 ha – za cenę 73 299,99 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 994,99 zł należy wpłacić do dnia 16.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/7”.
 • oznaczonej działką nr 5791/8 o pow. 0,0727 ha – za cenę 72 700,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 905,00 zł należy wpłacić do dnia 17.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/8”.
 • oznaczonej działką nr 5791/9 o pow. 0,0996 ha – za cenę 94 620,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 14 192,99 zł należy wpłacić do dnia 20.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/9”.
 • oznaczonej działką nr 5791/11 o pow. 0,0818 ha – za cenę 81 799,99 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 12  270,00 zł należy wpłacić do dnia 21.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/11”.
 • oznaczonej działką nr 5791/12 o pow. 0,0800 ha – za cenę 80 000,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 12 000,00 zł należy wpłacić do dnia 22.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/12”.
 • oznaczonej działką nr 5791/13 o pow. 0,1047 ha – za cenę 99 465,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 14 920,00 zł należy wpłacić do dnia 23.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/13”.

 

Dostęp nieruchomości do ul. Wspólnej zostanie zagwarantowany poprzez działkę nr 5791/2 o pow. 0,1317 ha stanowiącą własność Gminy Libiąż – wydzieloną geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Obciążona zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela ww. działek ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych. Służebność ta zostanie ustanowiona odpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży ww. działek. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wynosi 6 300,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23 % VAT.

 

 

 

 

  LIBIĄŻ, ul. MIESZKA I

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Mieszka I oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha  stanowi własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W dniach od 29.05.2018 r. do 19.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, w którym określono cenę nieruchomości na kwotę 105 434,37 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.

 

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. WOLNOŚCI

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych  stanowiące własność Gminy Libiąż. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu 04.07.2018 r. podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką nr 3828/2 o pow. 0,0846 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  47 489,51 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/2.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 124,00 zł należy wpłacić do dnia 06.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/2”.
 • oznaczonej działką nr 3828/3 o pow. 0,0888 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  49 842,50 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/3.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 477,00 zł należy wpłacić do dnia 07.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/3”.
 • oznaczonej działką nr 3828/4 o pow. 0,0567 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/6 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  34 148,93 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/4 i 3828/6.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 5 123,00 zł należy wpłacić do dnia 08.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/4”.
 • oznaczonej działką nr 3828/5 o pow. 0,0539 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  29 783,66 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/5.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 4 468,00 zł należy wpłacić do dnia 10.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/5”.
 • oznaczonej działką nr 3828/7 o pow. 0,0592 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/6 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  35 526,53 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/7 i 3828/6.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 5 329,00 zł należy wpłacić do dnia 13.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/7”.
 • oznaczonej działką nr 3828/8 o pow. 0,0537 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  29 672,96 zł, która ujmuje w  sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/8.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 4 451,00 zł należy wpłacić do dnia 14.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/8”.
 • oznaczonej działką nr 3828/9 o pow. 0,0673 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/11 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  40 618,73 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/9 i 3828/11.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 093,00 zł należy wpłacić do dnia 14.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/9”.
 • oznaczonej działką nr 3828/10 o pow. 0,0616 ha wraz z udziałem 5/3168 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  34 602,80 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/10.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 5 191,01 zł należy wpłacić do dnia 16.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/10”.
 • oznaczonej działką nr 3828/12 o pow. 0,0678 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/11 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  40 899,17 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/12 i 3828/11.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 134,99 zł należy wpłacić do dnia 17.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/12”.
 • oznaczonej działką nr 3828/13 o pow. 0,0617 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha  - za cenę  34 659,38 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/13.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 5 199,00 zł należy wpłacić do dnia 20.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/13”.
 • oznaczonej działką nr 3828/14 o pow. 0,1544 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  78 789,63 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/14.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 819,00 zł należy wpłacić do dnia 21.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/14”.
 • oznaczonej działką nr 3828/15 o pow. 0,1459 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  74 457,57 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/15.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 169,00 zł należy wpłacić do dnia 22.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/15”.
 • oznaczonej działką nr 3828/16 o pow. 0,1051 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha  - za cenę  53 661,96 zł,  która ujmuje sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/16.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 050,01 zł należy wpłacić do dnia 23.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/16”.
 • oznaczonej działką nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  70 125,51 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/17.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 519,00 zł należy wpłacić do dnia 24.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/17”.
 • oznaczonej działką nr 3828/18 o pow. 0,1476 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  75 324,72 zł.  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/18.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 299,00 zł należy wpłacić do dnia 27.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/18”.
 • oznaczonej działkami nr 3828/20 o pow. 0,0760 ha oraz nr 3828/19 o pow. 0,0127 ha wraz z udziałe 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  47 508,27 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/20 i 3828/19.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 127,00 zł należy wpłacić do dnia 28.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/20 i 3828/19”.
 • oznaczonej działką nr 3828/21 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  38 756,82 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/21.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 04.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 5 814,00 zł należy wpłacić do dnia 29.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/21”.
 • oznaczonej działką nr 3828/22 o pow. 0,0765 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha  - za cenę  44 835,48 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/22 i 3828/24.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 726,00 zł należy wpłacić do dnia 30.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/22”.
 • oznaczonej działką nr 3828/23 o pow. 0,0711 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha  - za cenę  38 807,25 zł,  która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/23.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 5 822,00 zł należy wpłacić do dnia 31.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/23”.
 • oznaczonej działką nr 3828/25 o pow. 0,0764 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha  - za cenę  44 781,36 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działek nr 3828/25 i 3828/24.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 718,00 zł należy wpłacić do dnia 03.09.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/25”.
 • oznaczonej działką nr 3828/26 o pow. 0,0761 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha  - za cenę  41 530,47 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3828/26.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 230,00 zł należy wpłacić do dnia 04.09.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3828/26”

 

Dostęp do drogi publicznej ul. Wolności w Libiążu dla każdej ww. działki zapewnia udział 5/3168 części w działce nr 1024/4 stanowiącej drogę dojazdową oraz odpowiednie służebności gruntowe.

 

 

LIBIĄŻ, ul. WILCZA

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu 29.05.2018 r. podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia nieruchomości:

 

 

 

 • oznaczonej działką nr 3779/3 o pow. 0,0950 ha -  za  cenę  61 750,00 zł, która  ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 9 263,00 zł należy wpłacić do dnia 02.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/3”.
 • oznaczonej działkami nr 3779/4 o pow. 0,1064 ha i nr 929/4 o pow. 0,0055 ha - za cenę  71 011,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 3779/4.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 652,00 zł należy wpłacić do dnia 03.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/4 i 929/4”.
 • oznaczonej działką nr 3779/6 o pow. 0,0899 ha - za cenę  58 435,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 766,00 zł należy wpłacić do dnia 04.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/6”.
 • oznaczonej działką nr 3779/7 o pow. 0,0900 ha  - za cenę  58 500,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 775,00 zł należy wpłacić do dnia 05.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/7”.
 • oznaczonej działką nr 3779/8 o pow. 0,0870 ha  - za cenę  56 550,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 483,00 zł należy wpłacić do dnia 06.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/8”.
 • oznaczonej działką nr 3779/9 o pow. 0,0871 ha - za cenę  56 615,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 493,00 zł należy wpłacić do dnia 09.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/9”.
 • oznaczonej działką nr 3779/11 o pow. 0,0902 ha  - za cenę  58 630,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 795,00 zł należy wpłacić do dnia 10.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/11”.
 • oznaczonej działką nr 3779/13 o pow. 0,0903 ha - za cenę  58 695,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 805,00 zł należy wpłacić do dnia 11.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/13”.
 • oznaczonej działką nr 3779/14 o pow. 0,0949 ha - za cenę  61 685,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 9 253,00 zł należy wpłacić do dnia 12.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/14”.
 • oznaczonej działką nr 3779/15 o pow. 0,1044 ha - za cenę  66 816,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 023,00 zł należy wpłacić do dnia 13.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/15”.
 • oznaczonej działką nr 3779/16 o pow. 0,1181 ha - za cenę  75 584,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 338,00 zł należy wpłacić do dnia 16.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/16”.
 • oznaczonej działką nr 3779/17 o pow. 0,1231 ha - za cenę  78 784,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 818,00 zł należy wpłacić do dnia 17.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/17”.
 • oznaczonej działką nr 3779/18 o pow. 0,0623 ha - za cenę  41 741,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 262,00 zł należy wpłacić do dnia 18.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/18”.
 • oznaczonej działką nr 3779/19 o pow. 0,0844 ha - za cenę  54 860,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 229,00 zł należy wpłacić do dnia 19.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/19”.
 • oznaczonej działką nr 3779/20 o pow. 0,0850 ha - za cenę  55 250,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 288,00 zł należy wpłacić do dnia 20.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/20”.
 • oznaczonej działką nr 3779/21 o pow. 0,0788 ha - za cenę  52 796,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 920,00 zł należy wpłacić do dnia 23.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/21”.
 • oznaczonej działką nr 3779/22 o pow. 0,0952 ha - za cenę  61 880,00 zł, która ujmuje  w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 9 282,00 zł należy wpłacić do dnia 24.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/22”.
 • oznaczonej działką nr 3779/23 o pow. 0,0959 ha - za cenę  62 335,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 9 351,00 zł należy wpłacić do dnia 25.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3779/23”.

 

Każdoczesny właściciel ww. działek uzyska prawo służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz poprowadzenia przyłączy technicznych, po nieruchomościach stanowiących własność Gminy Libiąż oznaczonych działkami nr 3779/25, 3779/24, 3779/1, 948/14 obręb Libiąż Wielki. Służebność przebiegać będzie całą długością i szerokością działki nr 3779/25 stanowiącej drogę wewnętrzną wpisanej w księdze wieczystej nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności 0,0088 ha) i nr 3779/1 (pow. służebności 0,0030 ha) wpisanych w księdze wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz działką nr 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) wpisaną w księdze wieczystej nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone jako dojazd. Służebności ustanowione zostaną odpłatnie przy umowie przenoszącej własność ww. nieruchomości. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wynosi 530,00 zł i obejmuje w sobie należny podatek 23% VAT.

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. OBIEŻOWA 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Obieżowej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00079166/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  W dniu 09.05.2018 r. zostały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką nr 2154/17 o pow. 0,0643 ha na kwotę 51 440,00 zł obejmującą w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 716,00 zł należy wpłacić do dnia 12.06.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 2154/17”.

 

Dostęp nieruchomości do ul. Obieżowej zostanie zagwarantowany poprzez działki nr 2154/11 o pow. 0,0183 ha i 2154/16 o pow. 0,0141 ha stanowiące własność Gminy Libiąż – wydzielone geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Obciążone zostaną na rzecz każdoczesnego właściciela ww. działek ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych. Służebność ta zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym umowy sprzedaży ww. działek. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wynosi 1 400,00 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. KOLEJOWA

 

Nieruchomość położona w Libiążu. obręb Libiąż Mały przy ul. Kolejowej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00034100/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniach od 29.05.2018 r. do 19.06.2018 r. zostały podane do publicznej wiadomości wykazy, w których określono cenę nieruchomości:

 

 

 • oznaczona działką nr  5770/1 o pow. 0,0624 ha - za cenę 58 234,35 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 5770/2 o pow. 0,0503 ha -  za cenę 46 942,95 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 5770/3 o pow. 0,0780 ha -  za cenę 67 518,39 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 5770/4 o pow. 0,0792 ha -  za cenę 68 556,51 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 5770/5 o pow. 0,0666 ha - za cenę 62 154,36 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 5770/6 o pow. 0,0559 ha -  za cenę 48 388,20 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 5770/7 o pow. 0,0511 ha -  za cenę 47 689,56 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.

 

Dostęp nieruchomości do ul. Kolejowej zostanie zagwarantowany poprzez działkę nr 5770/8 o pow. 0,0719 ha stanowiącą własność Gminy Libiąż – wydzieloną geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Obciążona ona zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela ww. działek ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych.

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. WOLNOŚCI

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

 

Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż do dnia 05.12.2089 r. W dniach  od 28.03.2018 r. do 18.04.2018 r. zostały podane do publicznej wiadomości wykazy, w których określono cenę nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką nr 1550/115 o pow. 0,2036 ha z udziałem 1/12 cz. w dz. nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha za kwotę  67 827,12 zł,  obejmującą w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczonej działką nr 1550/116 o pow. 0,1936 ha z udziałem 1/12 cz. w dz. nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha za kwotę 64 752,12 zł, obejmującą w sobie należny podatek 23% VAT.

 

Działki nr 1550/91 i 1550/112 o długości ok. 316,0 m i szerokości ok. 6,0 m, łącznej pow. 0,2037 ha, stanowią drogę wewnętrzną łączącą ul. Wolności z działkami nr 1550/115 i 1550/116.

   

 

 

LIBIĄŻ, ul. CHRZANOWSKA

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

 

Nieruchomość położona w  Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż.

 

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. KRAKOWSKA

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6. 

 

   

     

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Droga dojazdowa do działki nr 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

   

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

       

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. ORZESZKOWEJ

Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 

 

 

 

ŻARKI, ul. KALISKA 

 

Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00056526/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu 11.07.2018 r. podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką  nr  4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem ½ części w dz. 4236/5 o pow. 0,0188 ha -  za cenę 62 550,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 9 383,01 zł należy wpłacić do dnia 10.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 4236/4”.
 • oznaczonej działką nr  4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem ½ części w dz. 4236/5 o pow. 0,0188 ha - za cenę 63 089,98 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 9 464,00 zł należy wpłacić do dnia 13.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki nr 4236/6”. 

 

 

 

 

  ŻARKI, ul. DASZYŃSKIEGO I POPRZECZNA

 

Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Daszyńskiego i Poprzecznej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00054395/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W dniach 29.05.2018 r. do 19.06.2018 r. zostały podane do publicznej wiadomości wykazy, w których określono cenę nieruchomości: 

 

 • oznaczonej działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha - za cenę 22 311,00 zł.
 • oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha - za cenę 22 339,00 zł.

 

 

 

 

  ŻARKI, ul. TRYLOGII

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

 

 

  ŻARKI, ul. REYMONTA

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

 

 

GROMIEC, ul. HUSARSKA

 

Nieruchomość położona w Gromcu przy ul. Husarskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki nr 582/14 i 582/12 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczone są pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu 20.06.2018 r. podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką nr 582/13 o pow. 0,1405 ha - za cenę 46  955,00 zł. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 7 044,00 zł należy wpłacić do dnia 23.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 582/13". (pełna treść ogłoszenia o przetargu)
 • oznaczonej działką nr 582/14 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem ½ części w dz. 582/12 o pow. 0,0203 ha - za cenę 53 540,67 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 032,00 zł należy wpłacić do dnia 24.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 582/14". (pełna treść ogłoszenia o przetargu)
 • oznaczonej działką nr 582/15 o pow. 0,1608 ha - za cenę 53  739,00 zł. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 8 061,00 zł należy wpłacić do dnia 25.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 582/15". (pełna treść ogłoszenia o przetargu)
 • oznaczonej działką nr 582/17 o pow. 0,1217 ha - za cenę 40 672,00 zł. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 01.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 6 101,00 zł należy wpłacić do dnia 26.07.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 582/17". (pełna treść ogłoszenia o przetargu)

 

Załączniki

JP.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.