PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

   

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha.

 

 

 • Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąz Wielki przy ul. Wolności oznaczone działkami nr 1550/115 i 1550/116 wraz z udziałem 1/2 cz. w działkach   nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha. Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone zostało prawo użytkowania wieczystego   ww. działek. Działki nr 1550/115 i 1550/116 są niezabudowane i nieuzbrojone. Ich teren jest płaski, zadrzewiony (przewaga drzew iglastych). W sąsiedztwie przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV, które mogą ograniczyć możliwość zagospodarowania południowo-wschodniego narożnika działki nr  1550/116. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w  „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania gminy Libiąż” położone są na terenie PM – rozwoju funkcji gospodarczych w  powiązaniu z  mieszkalnictwem. Dla działek oznaczonych nr  1550/91 i  1550/112 w drodze decyzji ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi dojazdowej do  działek przy ul.  Wolności w  Libiążu”. Natomiast dla terenu działek nr 1550/115 i 1550/116 wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji zabudowy usługowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej, obejmującej budowę: dwóch budynków handlowo-usługowych, przyłączy i instalacji energetycznych, wodociągowych i  kanalizacyjnych wraz z  bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne dla każdego budynku wraz z  utwardzeniem dojazdu do ww. nieruchomości na części działki nr 1550/112.  Opłaty roczne z  tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w  Chrzanowie w  terminie  do 31 marca każdego roku z  góry za dany rok.  Informację o  wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl; BIP.

l.p.

Działki oznaczone wg katastru nieruchomości

Cena wywoławcza

(zł)

Wysokość wadium

(zał)

Termin

wniesienia wadium

przetargu

1.

1550/115 o pow. 0,2036 ha - użytek RVI z  udziałem 1/12 cz. w  działkach nr 1550/112 o  pow. 0,0929 ha i  1550/91 o pow. 0,1108 ha – użytek dr

62  857,92

12571,00 

14.04.2017r.

21.04.2017r.

godz. 1000

2.

1550/116 o pow. 0,1936 ha – użytek RVI z  udziałem 1/12 cz. w  działkach nr 1550/112 o  pow. 0,0929 ha i  1550/91 o pow. 0,1108 ha – użytek dr

60  008,01

12001,00 

14.04.2017r.

21.04.2017r.

godz. 1100

Cena wywoławcza nieruchomości ujmuje w sobie podatek 23% VAT

 

Działka   nr 1550/115 o pow. 0,2036 ha z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha 

       

    Działka nr 1550/116 o pow. 0,1936 ha z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha 

 

 

 • Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000 zł.   Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, w pok. 112. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w teminie   do 9 maja 2017 r.   na rachunek Urzędu Miejskiego   Libiążu wpłacą wadium w wysokości 7 500 zł. 

 

 

 

 • Nieruchomośc gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Poprzecznej/Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha   stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiązu, pok. nr 112. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie do 11 maja 2017 r. na rachunek Urzędu   Miejskiego w Libiążu wpłacą wadium w wysokości 7500 zł.    

       

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 113  000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100) i  ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%, w kwocie 21  130,08 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 08/100).  Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017  r.  o  godz.  1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Libiążu, przy ul.  Działkowej 1, w  Sali Narad na I  piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które w  terminie do  08 maja 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu (PLN) w  wysokości 16 950,00  zł na konto Urzędu Miejskiego w  Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03  1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr  3775/9”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na  ww. konto.  Uczestnikiem przetargu jest osoba, która dokonała wpłaty wadium, a jej dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium  wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i  w  terminie podanych w  zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.   

     

 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką   nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha, położoną w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej stanowiąca własność Gminy Libiąż, objęta księgą wieczystą KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego.  

   

 

     

 • Nieruchomość położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha -   przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 529,48 zł i ujmuje w sobie 23% podatku Vat w wysokości 12 253,48 zł.

 

 • Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha   - przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 968,60 zł i ujmuje w sobie 23% podatku VAT w wysokości 12 148,60 zł. 
 •      

   

  L.p.

  oznaczenie nieruchomości według

  wysokość

  wadium

  termin

  katastru nieruchomości

  księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Chrzanowie

  wniesienia wadium

  przetargu

  i godzina

  1.

  4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz
  z udziałem ½ części   w dz. nr 4236/5
  o  pow. 0,0188 ha

  KR1C/00056526/2

  własność Gmina Libiąż

   

   

  12  993,00 zł

  07.04.2017 r.

  12.04.2017 r. godz. 1000

  2.

  4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz
  z udziałem ½ części w dz. nr 4236/5 o  pow. 0,0188 ha

  13  105,00 zł

  13.04.2017 r.

  19.04.2017 r. godz. 1000

  Przetargi odbędą się w dniach i godzinach wskazanych w tabeli, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargach mogą brać udział osoby, które do dnia wskazanego w tabeli wniosą wadium w pieniądzu (PLN), w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać nr działki)”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Uczestnikiem przetargu jest osoba, która dokonała wpłaty wadium, a jej dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

   

 • Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   oznaczone

l.p.

oznaczonych według

położonych

w Libiążu

obręb ewid.

ulica

cena

wywoławcza

ujmuje w sobie

podatek VAT

23%

wysokość

wadium

(zł)

termin

  godzina

przetargu

          katastru nieruchomości

       

        księgi wieczystej

    Sądu Rejonowego

          w Chrzanowie

wniesienia wadium do

przetargu

numer działki

pow. w m2

użytki

1.

3779/3

  950

  RIVa

KR1C/00039992/4

Własność Gmina Libiąż

  Libiąż Wielki,
ul. Wilcza

54  919,50 zł

10  983,00

12.04.2017 r.

  19.04.2017r.

9.00

2.

3779/4,  929/2

1119

  RIVa-1064 m2 ŁIII - 55 m2

63  313,02 zł

12  662,00

13.04.2017 r.

  20.04.2017r.

10.00

3.

3779/6

  899

RIVa

51  971,19 zł

10  394,00

14.04.2017 r.

  21.04.2017r.

9.00

4.

3779/7

  900

  RIVa

52  029,00 zł

10  405,00

18.04.2017 r.

  24.04.2017r.

9.00

5.

3779/8

  870

  RIVa

50  294,70 zł

10  058,00

19.04.2017 r.

25.04.2017r.

10.00

6.

3779/9

  871

  RIVa

50  352,51 zł

10  070,00

20.04.2017 r.

26.04.2017r.

11.00

7.

3779/11

  902

  RIVa

52  144,62 zł

10  428,00

21.04.2017 r.

27.04.2017r.

9.00

8.

3779/12

  902

  RIVa

52  144,62 zł

10  428,00

24.04.2017 r.

28.04.2017r.

10.00

9.

3779/13

  903

  RIVa

52  202,43 zł

10  440,00

28.04.2017 r.

08.05.2017r.

  11.00

10.

3779/14

  949

  RIVa

54  861,69 zł

10  972,00

04.05.2017 r.

09.05.2017r.

9.00

11.

3779/15

1044

  RIVa-152 m2

  ŁIV - 892 m2

59  069,52 zł

11  813,00

04.05.2017 r.

10.05.2017r.

10.00

12.

3779/16

1181

  ŁIV

66  820,98 zł

13  364,00

05.05.2017 r.

11.05.2017r.

11.00

13.

3779/17

1231

  RIVa-665 m2

  RVI -566m2

69  649,98 zł

13  929,00

08.05.2017 r.

12.05.2017r.

9.00

14.

3779/18

  623

  RIVa-530 m2

  ŁIV- 93 m2

37  548,21 zł

7  509,00

09.05.2017 r.

15.05.2017r.

10.00

15.

3779/19

  844

  ŁIV

48  791,64 zł

9  758,00

10.05.2017 r.

16.05.2017r.

    11.00

16.

3779/20

  850

  ŁIV

49  138,50 zł

9  827,00

11.05.2017 r.

17.05.2017r.

9.00

17.

3779/21

  788

  RVI

46  523,52 zł

9  304,00

12.05.2017 r.

18.05.2017r.

10.00

18.

3779/22

  952

  RVI-134 m2

  ŁIV- 818 m2

55  035,12 zł

11  007,00

15.05.2017 r.

19.05.2017r.

11.00

19.

3779/23

  959

  RVI

55  439,79 zł

11  087,00

16.05.2017 r.

22.05.2017r.

12.00

 

 

 • Działki są  niezabudowane, nieuzbrojone, za wyjątkiem działki nr 3779/20, po której, wzdłuż południowej granicy przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne nN. Przyłącze to przebiega również po działce nr 3779/25. Istnieje zatem możliwość przyłączenia działek do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej. Dla  proponowanych do  sprzedaży działek istnieją techniczne możliwości  podłączenia do sieci gazowej, w oparciu o  gazociąg średnioprężny Ø 63 PE w ul. Wilczej, przy czym istnieje konieczność jego rozbudowy i  budowy przyłączy gazu. RPWiK Spółka z o. o zapewniła ww. działkom przyłączenie do sieci wodociągowej i dostawę wody. Sieć  wodociągowa przebiega po działce nr 3779/25. W rejonie ww. działek nie ma sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   Każda z działek przeznaczonych do sprzedaży ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część  z  nich jest zadrzewiona.  Dostęp działek do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany każdoczesnemu ich właścicielowi poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie służebności.    Służebnością gruntową obciążone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością) wpisaną w księdze wieczystej Nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. służebności – 0,0030 ha) zapisanych w księdze wieczystej Nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) zapisanej w księdze wieczystej Nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone i umożliwiają faktyczny dostęp do drogi publicznej działkom przeznaczonym do sprzedaży. Służebności te zostaną ustanowione  nieodpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży proponowanych w  tabeli działek.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr  IV/30/98 z  dnia 30.12.1998 r. nieruchomości położone są na terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających dużych i  wydzielonych terenów oraz PM, w powiązaniu  z mieszkalnictwem – przedsiębiorstwa rodzinne.  Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a  także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl;BIP.  

 

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi   166  689,60 zł i ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6. 

   

     

 • Nieruchoimość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz po 1/5 cz. udziałów w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego   nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 172  348,58 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi  170  820,92 zł i ujmuje w sobie podsatek 23% VAT.  Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 281543,06 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 • Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosi 285 956,30 zł i ujmuje w sobie podatek 23% VAT. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

 

l.p.

oznaczonych według

katastru nieruchomości

       

cena wywoławcza nieruchomości

 

wysokość

wadium

termin

  godzina przetargu

wniesienia wadium do

przetargu

1.

3791/14 o pow.  0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w  działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha

166  689,60 zł

25  003,00 zł

19.04.2017 r.

25.04.2017 r.

1200

2.

3791/15 o pow. 0,2438 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w  działce 1886/6 oraz po 1/5 cz. udziałach w dz. 3791/10 o pow. 0,0300 ha i  3791/12 o pow. 0,0236 ha

172  348,58 zł

25  852,00 zł

21.04.2017 r.

27.04.2017 r.

1100

3.

3791/16 o pow. 0,2415 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w  działce 1886/6 oraz po 1/5 cz. udziałach w dz. 3791/10 o pow. 0,0300 ha i  3791/12 o pow. 0,0236 ha

170  820,92 zł

25  623,00 zł

02.05.2017 r.

09.05.2017 r.

1100

4.

3791/17 o pow. 0,2826 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w  działce 1886/6 oraz po 1/5 cz. udziałach w dz. 3791/10 o pow. 0,0300 ha i  3791/12 o pow. 0,0236 ha

281  543,06 zł

42  231,00 zł

05.05.2017 r.

11.05.2017 r.

1200

5.

3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w  działce 1886/6 oraz po 1/5 cz. udziałach w dz. 3791/10 o pow. 0,0300 ha i  3791/12 o pow. 0,0236 ha

285  956,30 zł

42  893,00 zł

11.05.2017 r.

16.05.2017 r.

1200

Cena wywoławcza ujmuje w sobie 23 % podatku od towaru i usług

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

     

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd,    przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.      

         

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

   

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

   

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.     

   

 

 

Załączniki

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.
repliki zegark¨Žw opinie repliki zegark¨Žw edox repliki rolex repliki zegark¨Žw edox