PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

   

  Nieruchomość położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha.

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywoławczą 45 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2017 r.   o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze (pokój nr 112).  W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 19.07.2017 r.   wniosą wadium w kwocie 6 750 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać nr działki)”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

 

 

 

 

Nieruchomośc gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Poprzecznej/Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha   stanowi własność Gminy Libiąż. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego, który odbędzie się w dniu 25.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Działkowej 1 (w sali nard na I piętrze pok. 112)   -   za cenę wywoławczą 45 000 zł.   W przetargu mogą brać udział osoby, które do 19 lipca 2017 r. wniosą wadium w kwocie 6 750 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki (wskazać nr działki)”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

 

   

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 000,00 zł   i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%, w kwocie 17 764,23 zł.   Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 24 lipca 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 14 250 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż dz. nr 3775/9”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.  

 

     

Nieruchomość położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha -   przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 529,48 zł i ujmuje w sobie nalezny podatek VAT 23%.  Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca   2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiązu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112.  W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 3 lipca 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 13 105,90 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaz dz. nr 4236/6 z udz. w dz. nr 4236/5”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

 

 

 

Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha   - przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 968,60 zł i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%.  Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu , przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 26 czerwca 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 13 105,90 zł na konto Urzędu Miejskiego w LibiąŜu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaz dz. nr ....”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto.

 

 

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. 

 

 

 • oznaczona działkami nr 3828/20 o pow. 0,0760 ha oraz nr 3828/19 o pow. 0,0127 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę 51 581,22 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 • oznaczona działką nr 3828/14 o pow. 0,1544 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę 79 863,04 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT,
 1. oznaczona działką nr 3828/15 o pow. 0,1459 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  80 905,65 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 2. oznaczona działką nr 3828/16 o pow. 0,1051 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę 54 394,66 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 3. oznaczona działką nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  71 080,84 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. 
 4. oznaczona działką nr 3828/18 o pow. 0,1476 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  76 350,16 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 5. oznaczona działką nr 3828/21 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  42 585,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 6. oznaczona działką nr 3828/22 o pow. 0,0765 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  48 753,45 zł , która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 7. oznaczona działką nr 3828/23 o pow. 0,0711 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  42 127,44 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 8. oznaczona działką nr 3828/25 o pow. 0,0764 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  48 694,41 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 9. oznaczona działką nr 3828/26 o pow. 0,0761 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha - za cenę  45 079,44 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT.
 

Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. św. Barbary/Górniczej.   Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb Libiąż Mały przy zbiegu ulic Górniczej i Św. Barbary, oznaczonej działkami nr 2680/3 o pow. 0,1786 ha i użytkiem RVI oraz 2680/40 o pow. 0,0138 ha i użytkiem Bz, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wpisanej w księdze wieczystej KR1C/00094794/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Prawo użytkowania wieczystego ustalone zostało do dnia 5 grudnia 2089 r.   Cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działek nr 2680/3 i 2680/40 o łącznej pow. 0,1924 ha wynosi 76 960,00 zł netto. Część nieruchomości oznaczonej działką nr 2680/40 o pow. 0,0138 ha zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Pozostała jej część zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok w stawce procentowej 3% - za pozostałe nieruchomości gruntowe.

 

 

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Działki są  niezabudowane, nieuzbrojone, za wyjątkiem działki nr 3779/20, po której, wzdłuż południowej granicy przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne nN. Przyłącze to przebiega również po działce nr 3779/25. Istnieje zatem możliwość przyłączenia działek do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej. Dla  proponowanych do  sprzedaży działek istnieją techniczne możliwości  podłączenia do sieci gazowej, w oparciu o  gazociąg średnioprężny Ø 63 PE w ul. Wilczej, przy czym istnieje konieczność jego rozbudowy i  budowy przyłączy gazu. RPWiK Spółka z o. o zapewniła ww. działkom przyłączenie do sieci wodociągowej i dostawę wody. Sieć  wodociągowa przebiega po działce nr 3779/25. W rejonie ww. działek nie ma sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   Każda z działek przeznaczonych do sprzedaży ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część  z  nich jest zadrzewiona.  Dostęp działek do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany każdoczesnemu ich właścicielowi poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie służebności.    Służebnością gruntową obciążone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością) wpisaną w księdze wieczystej Nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. służebności – 0,0030 ha) zapisanych w księdze wieczystej Nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) zapisanej w księdze wieczystej Nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone i umożliwiają faktyczny dostęp do drogi publicznej działkom przeznaczonym do sprzedaży. Służebności te zostaną ustanowione  nieodpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży proponowanych w  tabeli działek.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr  IV/30/98 z  dnia 30.12.1998 r. nieruchomości położone są na terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających dużych i  wydzielonych terenów oraz PM, w powiązaniu  z mieszkalnictwem – przedsiębiorstwa rodzinne.  Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Libiążu (na tablicach ogłoszeń), a  także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Libiążu www.libiaz.pl;BIP.  

 

 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6. 

   

     

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz po 1/5 cz. udziałów w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego   nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

   

 

 

 

Nieruchomośc położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

       

Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 

 

Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z    i nr 614 o pow. 0,1111 ha  stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Cena wywoławcza nieruchomości obejmujących działki nr 5741/1 i 614 o łącznej powierzchni 0,2202 ha wynosi 110 283,73 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 73/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23 %, jakim opodatkowana jest sprzedaż działki nr 5741/1. 

 

 

 

 

Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr  5741/3 o pow. 0,0947 ha wraz z udziałem 2/3 cz. w działce nr 5741/2 o pow. 0,0411 ha przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha wraz z udziałem 2/3 cz. w działce nr 5741/2 o pow. 0,0411 ha wynosi 94 710,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23%. 

 

 

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

 

   

 

 

 

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

 

Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.     

 

   

 

 

Załączniki

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.