Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023”

Gmina Libiąż przedstawia do konsultacji społecznych  projekt dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016 – 2023.

Na etapie opracowywania Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 został poddany szerokim konsultacjom społecznym. W pracach nad jego założeniami, wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wskazaniem zadań/działań, które powinny się w nim znaleźć umożliwiono udział jak najszerszej grupie osób – wszystkim interesariuszom obszaru rewitalizacji: mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom działającym na obszarze gminy Libiąż.

Dokument pod nazwą: Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 jest dokumentem niezbędnym w celu pozyskania środków zewnętrznych, w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dalszą odnowę społeczno gospodarczą miasta.

Uwagi prosimy zgłaszać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłaszania uwag do dnia 27 grudnia 2016 r. drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@libiaz.pl lub dostarczyć na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Libiążu, z siedzibą: ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż.

Pobierz formularz 

Pobierz załącznik (0.6 MiB)

 

Projekt pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023”

Pobierz załącznik (14.7 MiB)

 

Mapa obszaru rewitalizacji 

Pobierz załącznik (8.6 MiB)

Rewitalizacja 2016