Gmina Libiąż otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
W 2018 roku z dotacji celowej skorzystają trzy szkoły gminy Libiąż, które zapewniły wkład własny – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne. Pozostałe szkoły skorzystały z dofinansowania w 2017 r.
Wykaz szkół zakwalifikowanych do Programu:
L.p. Szkoła Dotacja celowa (80%) Wkład własny niepieniężny (20%) Razem (100%)
  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu   14.000,00 zł   3.500,00 zł 17.500,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu   14.000,00 zł   3.500,00 zł 17.500,00 zł
  3. Zespół Szkół w Żarkach   14.000,00 zł   3.500,00 zł 17.500,00 zł
Razem:   42.000,00 zł   10.500,00 zł 52.500,00 zł
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Celami szczegółowymi Programu są:
1) wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
2) zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
3) zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.