Libiąż otrzymał dofinansowanie na budowę parkingu „Park&Ride” przy dworcu PKP

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Krakowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej współfinansowania projektu pod nazwą: „Budowa parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

EFRR Kolor

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 7 Infrastruktura transportowa, Działania: 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania: 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – spr.
Umowa o współfinansowanie projektu podpisana została pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupę, a Gminą Libiąż reprezentowaną przez Burmistrza Libiąża – Jacka Latko.
W ramach projektu zostaną wykonane między innymi parking typu Park&Ride z 40 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych), zjazdy na parking, chodnik przylegający do jezdni drogi powiatowej – ulicy Piłsudskiego, elementy małej architektury takie jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica z mapą Gminy Libiąż, tablica z regulaminem parkingu, oświetlenie parkingu, zagospodarowanie terenów zieleni przyległych do parkingu, wiata rowerowa w formie zadaszonego stanowiska z 10 stojakami rowerowymi, samoobsługowa stacja rowerowa i monitoring terenu.
Planowane koszty w ramach projektu:
– całkowita wartość projektu: 818 608,47 zł, w tym:
– koszty niekwalifikowane 98 612,00 zł,
– koszty kwalifikowane: 719 996,47 zł, w tym:
– wartość dofinansowania: 611 996,99 zł,
– wkład własny Gminy Libiąż: 107 999,48 zł.
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej to lipiec 2018 r., a zakończenie to grudzień 2018 r.
Celem projektu jest rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej subregionów, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
Realizacja projektu stworzy przyjazny dla podróżnych, ekologiczny i zintegrowany system transportu w subregionie Małopolski Zachodniej i przyczyni się do spopularyzowania tej formy transportu wśród mieszkańców gminy Libiąż. Tym bardziej, że Województwo Małopolskie uwzględniło lokalizację automatu biletowego Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w tym rejonie.
Planowany cel projektu zakłada zwiększenie ilości podróżujących koleją oraz odciążenie od ruchu kołowego dróg pomiędzy Gminą Libiąż, a miejscem pracy jej mieszkańców, w szczególności do miejscowości leżących na trasie Oświęcim – Kraków.
Budując parking typu Park&Ride gmina chce także stworzyć możliwości dla osób korzystających na co dzień z ekologicznego transportu rowerowego, dając szansę na bezpieczne pozostawienie jednośladów przy dworcu kolejowym i dalszą podróż pociągiem.  Dodatkowo budowa parkingu poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego na ul. Piłsudskiego w obszarze dworca kolejowego.
Projekt wpisuje się w działania prowadzone od 2016 roku przez PLK S.A. w obszarze przyległym do dworca kolejowego w Libiążu, dzięki czemu zostanie poprawiona estetyka,  a także ulegnie poprawa bezpieczeństwa osób podróżujących koleją (prace w ramach tego projektu obejmują modernizację torowiska przy dworcu, kładki nad torowiskiem oraz modernizację peronów).
Parkride 1
Burmistrz Libiąża Jacek Latko podpisaną umowę odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorza Lipca
Parkride 2
Podpisanie umowy dotyczącej współfinansowania projektu pod nazwą: „Budowa parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu” odbyło się w poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
Zdjęcia: UMWM