Burmistrz Libiąża – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym:

NABORZE KANDYDATÓW

NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Libiąż. Powszechny Spis Rolny odbędzie się
w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 2. pełnoletnich,
 3. zamieszkałych na terenie danej gminy,
 4. posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 5. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
 6. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymagania,
  o którym mowa w pkt.1 ppkt. 5), pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest zobowiązany
  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w terminie od 03.08.2020 r.
  do 11.09.2020 r.
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 • rachmistrza terenowegopowołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 • Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 • Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
 • Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
  w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonej kopercie z napisem:

„Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”

Termin: od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu powyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów
do Urzędu Gminy.

 • Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerami telefonu:
 • 32 624 92 27, 32 624 92 31, 32 624 92 68.