Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi już od 1 lipca 2013 r.

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał   nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z nowymi przepisami właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów  na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Obowiązek związany z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów  z nieruchomości zamieszkałych przechodzi na gminę, w imieniu której zadanie realizował będzie Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Właściciele nieruchomości będą obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz tego Związku.
W związku z powyższym, właściciel nieruchomości zamieszkałej, który ma podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady komunalne powinien wypowiedzieć umowę. Nadmienia się, że każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami w zakładce pn.  „Nowy system gospodarowania odpadami” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 NOWY SYS GOSP  ODPADAMI