Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Libiąż w terminie wiosennym 2018 roku.

Na  podstawie  art. 4 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) oraz Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż zawiadamia się, że:

1/ Termin przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Libiąż wyznacza się w dniach od: 23 kwietnia do 23 maja 2018 r.
2/ Deratyzacją obejmuje  się:
• węzły ciepłownicze,
• studzienki przyłączy kanalizacyjnych,
• kanalizacja sanitarna i deszczowa,
• korytarze, pomieszczenia piwniczne,
• miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
• pomieszczenia produkcyjne, magazyny,
• tereny oczyszczalni ścieków.
3/ Właściciele nieruchomości lub zarządcy powinni stosować preparaty zarejestrowane  w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót, wydane przez Ministra Zdrowia (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych – Dz.U. z  2015 r.  poz. 1926  z późn. zm.) oraz powinni pozyskać karty charakterystyki zastosowanych preparatów.
4/  Powszechną akcję odszczurzania należy przeprowadzić następująco:
a) przed wyłożeniem trucizny należy:
• dokładnie oczyścić miejsca,  w których  będzie wykładana trucizna,
• zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów,
• uniemożliwić szczurom dostęp do wody,
b) w dniu 23 kwietnia 2018 r. wyłożyć trutkę zgodnie z pouczeniem dołączonym do opakowania w miejscach, w których pojawiają się szczury; w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenia „Uwaga Trucizna”,
c) wyłożone trutki powinny pozostać na miejscu do dnia 23 maja 2018 r. oraz powinny być uzupełniane w miarę spożywania przez gryzonie,
d) w czasie wyłożenia preparatów zachować szczególną ostrożność tzn. uniemożliwić dostęp dzieciom, zwierzęta domowe trzymać w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa,
e) padłe gryzonie należy na bieżąco przekazywać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce lub do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych,
f) po przeprowadzonej akcji należy zebrać resztki trutki; w zakresie postępowania ze środkiem obowiązuje sposób określony przez producenta w karcie bezpieczeństwa.
 
Pouczenie: 
Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1500 złotych lub karze nagany /Art.117 Kodeksu Wykroczeń/.