Herb Libiąża


GMINA LIBIĄŻ – URZĄD MIEJSKI w LIBIĄŻU
32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1
tel. 032 627-13-11; 624-92-00; fax 032 624-92-90 ; e-mail: urzad@libiaz.pl
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
1. Rodzaj zadania Realizacja w 2011 roku zadania w zakresie               upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Libiąż.
2. Wysokość środków
Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w punkcie pierwszym jest określona w projekcie budżetu gminy Libiąż i wynosi 179.270,- zł słownie: (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).
3. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu poniżej określonych zasad:
– złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
– zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację,
– w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków finansowych.
4. Terminy i warunki realizacji zadania.
Okres wykonywania zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 01 grudnia 2011 roku.
Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację powinny spełnić następujące warunki:
a) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
c) dysponować bazą sportową do realizacji zadania,
d) planowane zadanie adresować do mieszkańców gminy Libiąż i realizować na terenie gminy.
Termin składania ofert.
Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) należy składać do dnia 20 stycznia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż w biurze podawczym lub w sekretariacie. Wszystkie oferty, muszą zawierać następujące załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru lub jego kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” i podpisem na każdej stronie oraz pieczęcią organizacji (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok.
c) statut organizacji (z pieczęcią organizacji, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” i podpisem na każdej stronie).
d) pisemne oświadczenie osób reprezentujących organizację potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych oraz innych podmiotów.
Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.
5. Termin, tryb i kryteria zastosowane przy ocenie ofert.
1. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża.
2. Wielkość przyznanych środków finansowych będzie zależna od wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadania oraz od oceny ofert dokonanej przez komisję konkursową.
3. Kryteria w szczególności brane pod uwagę przez komisję konkursową przy ocenie ofert :
a) zgodność oferty z zadaniem konkursu,
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
c) liczba osób uczestniczących w zajęciach, częstotliwość treningów, kwalifikacje kadry,
d) zasięg promocji aktywności fizycznej – planowane uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach, organizacja lub uczestnictwo w imprezach promujących aktywność fizyczną,
e) dostępność obiektów sportowych oraz ich stan,
f) udział własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł,
g) w przypadku podmiotów po raz kolejny występujących o dotację brana będzie pod uwagę dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem – wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń.
Decyzję o przyznaniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej podejmie Burmistrz Libiąża w terminie do 26 stycznia 2011 r.
W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, organizacja dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich:
2010 rok – 197.000,- zł.
2009 rok – 197.000,- zł.