Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr V/31/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 kwietnia do 7 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu (Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż w godzinach pracy urzędu oraz o udostępnieniu ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej Urzędu: https://libiaz.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00.  Dyskusja przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie Jitsi Meet, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Połączenie z platformą możliwe będzie za pomocą linku: https://j1.isesja.pl/UMLibiazkonsultacje.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać również w ramach   postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Libiąża, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga/wniosek dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@libiaz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Libiąża. Uwagi i wnioski są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz na stronie internetowej https://libiaz.pl/.

Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Burmistrz Libiąża z siedzibą: ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż. Dane są przetwarzane w celu składania i rozpatrzenia wniosku/uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i do prognozy oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego. Składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy i przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. Składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587) oraz art.40 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia danych do przetwarzania. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy i inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek, wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: email: iod@libiaz.pl.

                                                                                                                                      Burmistrz Libiąża
Jacek Latko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w Libiążu z prognozą oddziaływania na środowisko