Do 31 sierpnia Urząd Miejski w Libiążu przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Libiąża. Można je składać na Dzienniku Podawczym magistratu.

Stypendium może otrzymać uczeń, który otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub ukończył szkołę z wyróżnieniem i spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków w trakcie nauki na danym etapie kształcenia:

– jest laureatem konkursów lub olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty,

– jest laureatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursach lub olimpiadach zorganizowanych lub ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

– posiada indywidualne osiągnięcia w konkursach organizowanych przez uczelnie wyższe,

– zdobył I, II lub III miejsce indywidualnie lub w grach zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim w olimpiadach (zawodach) sportowych organizowanych przez związki sportowe,

zdobył I, II lub III miejsce w zakresie osiągnięć artystycznych, indywidualnie lub zespołowo, organizowanych przez ogólnopolskie związki i federacje artystyczne.

Stypendium może otrzymać uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy lub sportu na szczeblu ogólnopolskim (I, II lub III miejsce, tytuł mistrza bądź laureata) lub szczeblu międzynarodowym.

Burmistrz może również przyznać stypendium:

– uczniom, którzy mają inne szczególne osiągniecia niż te wymienione wyżej

– uczniom szkoły podstawowej zarówno tym, którzy mają osiągniecia wymienione wyżej, jak i inne szczególne osiągniecia.

W załączeniu:

Uchwała Nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża.

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Libiąża.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.