Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wypełnione czytelnie wraz z wymaganymi, aktualnymi dokumentami) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj., gdy dochód rodziny nie przekracza 514,00 zł na osobę w rodzinie.
Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego i będzie wynosiło 528,00 zł dla osoby w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Libiąż.
Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków: LINK