Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Wysoką lokatę zajęła w nim Gmina Libiąż.

Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Gmina Libiąż znalazła się w grupie 616 gmin miejsko-wiejskich. Tam uplasowała się na wysokiej, 49 pozycji w rankingu. Wysoka ocena kondycji finansowej naszej gminy jaka wypływa z przeprowadzonego badania potwierdza stały wzrost zamożności gminy. Wpływ ma na to wysoki wskaźnik dochodów własnych gminy, racjonalność podatków i opłat, konsekwentna polityka zmniejszania zadłużenia oraz dynamiczny wzrost wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat.

O Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w swoim artykule pisze Serwis Samorządowy PAP – LINK DO ARTYKUŁU.