W dniu 11 lutego 2019 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko:

  1. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu
  2. dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Libiążu, ul. Działkowa 1 (II piętro) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Libiążu ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Libiążu).

Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu

tel. 32/624-92-39

tel. 32/624-92-31

Zarządzenie Nr 0050.37.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu, ul. Świętej Barbary 5.

Zarządzenie Nr 0050.38.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu, ul. Przedszkolna 10