Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert oraz w konkursach na zlecanie realizacji zadań własnych gminy Libiąż na 2021 rok

  1. Informacje ogólne.

Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert lub wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych przez Burmistrza Libiąża na realizację zadań własnych:

  • w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż w 2021 roku,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  • wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  • wspieranie działań w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

2. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków komisji ds. oceny ofert lub wniosków z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia członka komisji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, z odpowiednim zastosowaniem przepisów Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika oraz z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

3. Zadania Komisji Konkursowej.

Zadaniem komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert lub wniosków pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określone zostały w rozdziale XI załącznika do uchwały Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatur.

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Działkowej 1 w Libiążu w biurze podawczym na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia przesłane po 29 stycznia br. nie będą rozpatrywane.

Libiąż, dnia 18.01.2021 r.        

Więcej informacji pod linkiem