W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii, w ramach których prowadzone będą systematyczne zajęcia treningowe, zajęcia szkoleniowe, turnieje i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych pn. „ Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”,  przyznaję dotację w następującej wysokości:

Lp. Nazwa stowarzyszenia Wysokość
przyznanej dotacji:
1. Uczniowski Klub Sportowy „GÓRNIK” Libiąż, z siedzibą
w Libiążu przy ul. Piłsudskiego 10  
3.000,00zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”, z siedzibą w Libiążu przy ul. Szkolnej 1   3.000,00zł
3. Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANIN”, z siedzibą
w Gromcu przy ul. Broniewskiego 1  
4.000,00zł
4. Miejski Klub Sportowy Libiąż, z siedzibą w Libiążu przy
ul. Piłsudskiego 10    
4.000,00zł