OGŁOSZENIE

Starosty Chrzanowskiego

z dnia 12 lutego 2020 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 118a ust.2 oraz art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Chrzanowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 12 lutego 2020 r., znak: AGN.6821.35.2019.PF16/PKK22 orzekającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb nr 0001 Libiąż Mały oznaczonej, jako działka nr 4590/3 o pow. 0,1388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi LWH gm. kat Libiąż Mały, przez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A., na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości linii napowietrznej elektroenergetycznej 110 kV w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina”.

Z treścią decyzji można zapoznać się, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pokój 011, w dniach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 700 – 1700, od wtorku do czwartku w godz. 700 – 1500 i piątek w godz. 700 – 1300.

Znak sprawy: AGN.6821.35.2019.PF16/PKK22

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Chrzanowskiego na adres: ul. Partyzantów 2, 32- 500 Chrzanów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.