Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zmian.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/240/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Libiąż na 2018 rok”, ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn:„Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę”

Szczegółowe informacje  (sprawdź)