Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji byłprojekt Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie: „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Data konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone były w terminieod dnia23 września 2019 r. do dnia 04 października 2019 r.

Forma konsultacji:

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały i formularzem konsultacji na:

– stronie internetowej gminy,

– tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu,

– w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto projekt Uchwały oraz formularz konsultacji był udostępniony do wglądu w sekretariacie gminy, a także był przesłany w formie papierowej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na adres ich siedziby.

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należało przesyłać w formie pisemnej wg udostępnionego formularza na:

– adres poczty elektronicznej: so@libiaz.pl,

– poczty tradycyjnej: Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32- 590 Libiąż.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na:

– stronie internetowej gminy,

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu,

– w Biuletynie Informacji Publicznej.       

                            

Protokół sporządziła:

Markiza Duda