Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, wycieczki do Krakowa oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli uda się sfinansować dzięki unijnemu dofinansowaniu, które pozyskała gmina Libiąż.

W dwóch libiąskich przedszkolach z oddziałami integracyjnymi: nr 3 i nr 1 od lutego 2020 roku do czerwca 2021 roku realizowany będzie projekt pt.” Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu”. Całkowita wartość projektu to 152.371,96 zł. Gmina Libiąż pozyskała na ten cel dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR w wysokości 128 318,04 zł.

– Celem projektu jest podniesienie standardów opieki świadczonej w gminnych przedszkolach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy – mówi burmistrz Jacek Latko.

Oferta przedszkolna rozszerzona zostanie o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Będą to zajęcia logopedyczne oraz integracji sensorycznej. Sfinansowany zostanie także udział w studiach podyplomowych podnoszących kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedszkolnych z oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki oraz integracji sensorycznej. Ponadto zakupione zostanie drobne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Projekt zakłada również trzy wyjazdy do Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema, Muzeum Etnograficznego oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.