Po raz kolejny Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. Tylko w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie zarząd województwa przeznaczył 600 tys. zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do 31 marca.

Zgodnie z ustawą prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej otrzymanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Funkcjonujące na terenie Małopolski spółki wodne lub ich związki mogą otrzymać wsparcie na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) lub pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Zasady finansowania

Podczas ostatniej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji”.

Dostosowanie zasad udzielania dotacji do realiów wynikających z doświadczenia w udzielaniu dotacji spółkom wodnym i związkom spółek wodnych zakłada następujące zmiany:

  • Maksymalna kwota udzielonej w danym roku dotacji, nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek. Przedmiotowe środki to: zebrane składki członkowskie oraz środki finansowe pochodzących z innych źródeł, tj. budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat) oraz środków uzyskanych w trybie art. 454 ustawy Prawo wodne (świadczenia ponoszone na rzecz spółki przez osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszące korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniające się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona).
  • Udział dofinansowania z budżetu województwa wynosi nie więcej niż 50 % wartości wnioskowanego zadania;
  • Wysokość dotacji dla spółek, których średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek nie przekracza 5 000 zł wynosi 5 000 zł,. W tym przypadku, udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 90%;
  • Dotacja zostanie wypłacona spółce w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku o uruchomienie środków wraz z uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru częściowego, pierwszej faktury lub innego dokumentu księgowego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

Przypominamy, iż Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. Tylko w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 600 tys. zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do 31 marca.Więcej szczegółów:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolska-wspiera-spolki-wodne-1

Opublikowany przez Telewizja Małopolska Środa, 29 stycznia 2020