W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania
z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”, przyznaję dotację w następującej wysokości: