ZARZĄDZENIE NR 0050.212.VIII.2020 BURMISTRZA LIBIĄŻA

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV – 2 do dnia 25.03.2020 r. zostaje czasowo ograniczone korzystanie z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk, zgodnie z załączonym wykazem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.03.2020 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Dróg, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

Hubert Szumniak


Wykaz gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk

Miasto Libiąż:

 1. Plac zabaw i siłownia przy ul. Słowackiego
 2. Plac zabaw przy ul. Paderewskiego
 3. Plac zabaw i siłownia przy ul. Jaworowej/ul. Leśnej
 4. Plac zabaw przy ul. Przedszkolnej
 5. Plac zabaw i siłownia przy ul. Żeromskiego
 6. Plac zabaw (w tym boisko) przy ul. Urzędniczej (skrzyżowanie z ul. Gwarków)
 7. Plac zabaw i siłownia przy ul. Urzędniczej (w rejonie bloku nr 1)
 8. Plac zabaw (w tym boisko) przy ul. Obieżowej
 9. Plac zabaw (w tym boisko) i siłownia przy ul. Wilczej
 10. Boisko do gry w piłkę nożną przy ul. Orkana
 11. Plac zabaw (w tym boisko) i siłownia przy ul. Skalników
 12. Plac zabaw przy ul. Waryńskiego
 13. Strefa rekreacyjna przy ul. Dąbrowskiego
 14. Centrum Aktywności Ruchowej przy ul. Ks. Flasińskiego
 15. Siłownia przy ul. Paderewskiego (na Błoniach)

Sołectwo Żarki:

 1. Plac zabaw (w tym boisko) i siłownia przy ul. Ks. Jana Mroza 
 2. Plac zabaw i siłownia przy ul. Ikara
 3. Plac zabaw przy ul. Lubomira

Sołectwo Gromiec:

Plac zabaw (w tym boisko) i siłownia przy ul. Kolonia