To podstawowy dokument, pozwalający na zdefiniowanie priorytetów i długofalowych działań, które przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Posiadając aktualną strategię rozwoju ma też większe szanse na uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych m.in.  w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027, które pozwolą zrealizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje.

Prace na nową strategią rozpoczęło opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Libiąż. Na zlecenie urzędu zajęli się tym eksperci z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, mający w tym temacie wieloletnie doświadczenie. Diagnoza składa się z kilku zakresów tematycznych. Zawiera informacje o uwarunkowaniach wynikających z położenia gminy Libiąż, dane demograficzne, gospodarcze, dotyczące infrastruktury technicznej, polityki społecznej, środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, kapitału społecznego, edukacji, a także stanu finansów samorządowych. Autorzy dokumentu zaprezentowali go podczas warsztatów, w których obok burmistrza Jacka Latko, kierowników wydziałów urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wzięli także udział radni, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

– Przesłanką do aktualizacji strategii rozwoju są potrzeby gminy i jej mieszkańców, zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna, konieczność reagowania na nowe warunki rozwojowe, dostosowania gminnego dokumentu do strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, a także pandemia i jej skutki społeczno-gospodarcze – wyjaśnia Dawid Hoinkis Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju w MISTiA.

Diagnoza pozwoliła określić mocne i słabe strony gminy Libiąż, a także ich konsekwencje i wyzwania jakie stoją przed samorządem w kolejnych latach. To także początek do dyskusji, co powinno znaleźć się w strategii rozwoju gminy Libiąż 2030.

Planujemy zorganizowanie kolejnych warsztatów. Zachęcam wszystkich, by włączyli się do prac nad nową strategią. Mam tu na myśli szczególnie radnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, instytucji publicznych, ale także zwykłych mieszkańców. Przed nami nowe trudne wyzwania, ale i nowa perspektywa finansowania unijnego, w tym środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  Liczę na konstruktywną wymianę zdań i pomysłów.  W końcu wszystkim nam zależy, by gmina Libiąż się rozwijała i żyło się tu coraz lepiej – mówi burmistrz Jacek Latko.

Prezentacja – Opracowanie strategii rozwoju gminy Libiąż „GMINA LIBIĄŻ 2030” (zobacz)

Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy Libiąż (zobacz)