Kolejny sukces logistów z Zespołu Szkół w Libiążu

Dwoje uczniów technikum logistycznego w ZS w Libiążu dostało się do finału Olimpiady Logistycznej. To Kamila Ciszewska i Norbert Malik. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. – Decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej podjęłam świadomie. Teraz zamierzam kontynuować naukę na studiach logistycznych. Dlatego też zdecydowałam się na udział w olimpiadzie – mówi…

Dla najlepszych zawodników i trenerów

Burmistrz Libiąża przyznał sportowe stypendia, nagrody i wyróżnienia na 2019 rok. Sportowe stypendia przyznano 9 osobom. Będą je otrzymywać od kwietnia do końca roku. Miesięczna wartość stypendium wyniesie od 200 do 250 zł.Z kolei jednorazowe nagrody w wysokości od 600 do 800 zł otrzymało 13 zawodników. Kolejnych 15 burmistrz postanowił wyróżnić. Jednorazowe nagrody w kwocie…

Konsultacje zakończone

Zakończyły się ogłoszone przez burmistrza Libiąża konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem. Dotyczyły dwóch projektów uchwał: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem granic ich obwodów od 1 września 2019 roku. Konsultacje były prowadzone od 12 do…

Zaczynamy Plebiscyt „Osobowości 50-lecia Libiąża”

Libiąż świętuje jubileusz 50-lecia uzyskania praw miejskich. To świetna okazja, by podsumować pewien etap w historii, ale przede wszystkim uhonorować ludzi, którzy zasłużyli się dla miasta i jego mieszkańców. Stąd pomysł na zorganizowanie Plebiscytu „Osobowości 50-lecia Libiąża”. To mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, kogo należy wyróżnić.   –  Miasto to przede wszystkim ludzie. Piękne budynki, drogi, cała…

Uwaga! Deratyzacja

Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 roku w gminie Libiąż przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Miejsca, w których wyłożone zostaną trutki na szczury, należy oznakować, umieszczając ostrzeżenie – „Uwaga trucizna”. Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji zawiera Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 8 marca 2019 roku. Właściciele i zarządcy nieruchomości winni się do…

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów

Wiadomo, kto pokieruje od września Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Libiążu i Szkołą Podstawową nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu. Procedura konkursowa się zakończyła. W konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola złożono tylko jedną ofertę. W przypadku drugiego konkursu, dotyczącego SP nr 3, kandydatury były dwie. Kandydaci przedstawili swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki…

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu

W dniu 11 lutego 2019 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1 (II piętro) lub przesłać…

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”,…

Karta Dużej Rodziny – nowe zasady

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: • w wieku do 18. roku życia, •…