Wybory Rady Sołeckiej w Gromcu

 Burmistrz Libiąża zaprasza mieszkańców Gromca na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w świetlicy w Gromcu (ul. Traugutta 1). Podczas zebrania mieszkańcy wybiorą Radę Sołecką na kolejną kadencję. Przypomnijmy, że ostatnio w sołectwie odbyły się wybory sołtysa Gromca. Ponownie wybrany został Jerzy Górski.

Informacja dla rolników

Urząd Miejski informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych zjawisk (suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi) mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do…

Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – petycje i wnioski do Gmin – sposobem na usprawnienie funkcjonowania JST-6

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej…

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji byłprojekt Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie: „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Data konsultacji: Konsultacje przeprowadzone były w terminieod dnia23 września 2019 r. do dnia 04 października 2019 r. Forma konsultacji: Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o…

Urząd Miejski w Libiążu zaprasza na Eko-zmagania ‚2019

W czasie trwania tegorocznych XIV Dożynek Powiatu Chrzanowskiego na Placu Słonecznym w Libiążu dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie Eko – zmagania. Konkurs jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze Gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe”. To część kampanii edukacyjnej…

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gminnej przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Libiąż Mały, oznaczonej nr 1114/2 o pow. 0,0506 ha Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gminnej przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Libiąż Mały, oznaczonej nr 1114/2 o pow. 0,0408 ha Wykaz nieruchomości przeznaczonej…