Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Burmistrz Libiąża – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym…

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wraz z…

Budowa Krytej Pływalni w Libiążu przebiega szybciej niż planowano

Epidemia koronawirusa nie przeszkodziła wykonawcy w realizacji robót budowlanych. – Basen rośnie w oczach. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” SA z Jędrzejowa to solidna firma. Ekipa budowlana pracuje tak sprawnie, że udało im się nadgonić część prac i wyprzedzić harmonogram – mówi burmistrz Libiąża Jacek Latko. Dotychczas wykonany i odebrany został stan surowy (fundamenty, konstrukcja nośna…

Kalendarium – 30 lat libiąskiego samorządu

1990 r. – (8 marca) reforma wprowadzająca w Polsce samorząd terytorialny. 1990 r. – (27 maja) pierwsze wybory do samorządu. W Libiążu została wybrana Rada Gminy i Miasta licząca wówczas 28 radnych. Funkcję radnych I kadencji pełnili: Maria Piotrowska, Andrzej Olszowski, Kazimierz Poznański, Zbigniew Lelito, Barbara Zając, Józef Twaróg, Antoni Świstak, Eugeniusz Owsiak, Zdzisław Para, …

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Termin realizacji projektu: od 07.05.2020 r. do 07.11.2020…

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o…