Ruszył nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami…

Relacja z kampanii profilaktycznej o charakterze integracyjnym ,,Pomoc, a nie przemoc”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 3 września 2021 roku kampanię profilaktyczną ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ…

Ogłoszenie Burmistrza

W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii, w ramach których prowadzone będą systematyczne zajęcia treningowe, zajęcia szkoleniowe, turnieje i zawody…

Stypendium szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wypełnione czytelnie wraz z wymaganymi, aktualnymi dokumentami) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, w terminie od 01 do…

Konkurs ofert „Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.08.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:35 dnia 24.08.2021 r. do godz. 20:00 dnia 25.08.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody – na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego…

Konkurs ofert „Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”.

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Zapraszamy do punktów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego

By ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, rachmistrzowie spisowi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu rozpoczynają dyżury w terenie i będą dostępni dla mieszkańców w mieście oraz wybranych sołectwach zgodnie z poniższym harmonogramem. Targowisko Miejskie – pawilon Nr 58 – (bibliopunkt), 1 alejka handlowa od strony wjazdu…