ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do…

Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki

Po raz kolejny Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. Tylko w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie zarząd województwa przeznaczył 600 tys. zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do 31 marca. Zgodnie z ustawą prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej otrzymanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące…

Wybory Rady Sołeckiej w Gromcu

 Burmistrz Libiąża zaprasza mieszkańców Gromca na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w świetlicy w Gromcu (ul. Traugutta 1). Podczas zebrania mieszkańcy wybiorą Radę Sołecką na kolejną kadencję. Przypomnijmy, że ostatnio w sołectwie odbyły się wybory sołtysa Gromca. Ponownie wybrany został Jerzy Górski.

Informacja dla rolników

Urząd Miejski informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych zjawisk (suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi) mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do…

Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – petycje i wnioski do Gmin – sposobem na usprawnienie funkcjonowania JST-6

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej…

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji byłprojekt Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie: „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Data konsultacji: Konsultacje przeprowadzone były w terminieod dnia23 września 2019 r. do dnia 04 października 2019 r. Forma konsultacji: Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o…