Oświata miasta Libiąż

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do…

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i…

Środki finansowe dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych

Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2021 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,…

Konkurs ofert „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zmian.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert oraz w konkursach na zlecanie realizacji zadań własnych gminy Libiąż na 2021 rok…

Gmina zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko COVID-19

Osoby chcące zaszczepić się na COVID-19, które będą miały trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień w gminie Libiąż, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Organizuje go gmina. Taką potrzebę należy zgłosić dzwoniąc na numer telefonu 32  624 92 04 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Libiążu (poniedziałek 7.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00 oraz piątek 7.00-14.00).…

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Libiąża

Przypominamy, że do 20 stycznia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2020. Warunkiem przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie przez zawodnika w roku poprzedzającym złożenie wniosku wysokich wyników sportowych określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród…

Posiedzenie Komisji ds. Komunalnych w sprawie bieżącej eksploatacji pokładu 207 w poziomie 800

W dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00,  odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Komunalnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania (Posiedzenie on-line). Podczas posiedzenia zostaną przedstawione informacje przez TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu w sprawie bieżącej eksploatacji pokładu 207 w poziomie 800. Przebieg posiedzenia komisji będzie…