Środki finansowe dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych

Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2021 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,…

Konkurs ofert „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zmian.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert oraz w konkursach na zlecanie realizacji zadań własnych gminy Libiąż na 2021 rok…

Gmina zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko COVID-19

Osoby chcące zaszczepić się na COVID-19, które będą miały trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień w gminie Libiąż, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Organizuje go gmina. Taką potrzebę należy zgłosić dzwoniąc na numer telefonu 32  624 92 04 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Libiążu (poniedziałek 7.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00 oraz piątek 7.00-14.00).…

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Libiąża

Przypominamy, że do 20 stycznia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2020. Warunkiem przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie przez zawodnika w roku poprzedzającym złożenie wniosku wysokich wyników sportowych określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród…

Posiedzenie Komisji ds. Komunalnych w sprawie bieżącej eksploatacji pokładu 207 w poziomie 800

W dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00,  odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Komunalnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania (Posiedzenie on-line). Podczas posiedzenia zostaną przedstawione informacje przez TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu w sprawie bieżącej eksploatacji pokładu 207 w poziomie 800. Przebieg posiedzenia komisji będzie…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2021 roku

Burmistrz Libiąża działając na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w…

Budowa placu rekreacyjno-sportowego wyposażonego w urządzenia typu street workout przy ul. Klubowej w Żarkach

W ramach ww. zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: 1. Strefę do uprawiania aktywności fizycznej tzw. street workout wyposażoną w 4 urządzenia sportowo-rekreacyjne: Ławka do treningu ulicznego – 1 szt. Drabinka do kalisteniki – 2 szt. Drążek – 1 szt. Nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu pod ww. urządzeniami 2. Nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu na istniejącym boisku asfaltowym oraz…

Realizacja projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

W ramach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” zostały podpisane umowy z firmą „Krzaczek”  na dostawę i montaż  kotłów na palet oraz z firmą „FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O SP. K.” na dostawę i montaż instalacji…

Oświadczenie Burmistrza Libiąża w sprawie realizacji projektu badawczo-rozwojowego i inwestycyjnego pn.: „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” w dzielnicy Kosówki w Libiążu.

Informuję, że w dniu 07.01.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Libiążu wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Elemental Strategic Metals sp. z o.o., z którego wynika, że spółka rezygnuje z uwzględnienia Libiąża jako jednej z potencjalnych lokalizacji projektu (kopia pisma w załączeniu). Chciałbym odnieść się do całej sytuacji. Gdy kandydowałem na Burmistrza w wyborach samorządowych w 2018…